Spel, experiment
of incident?

Interview Lou Repetur

Movisie

Hoe beoordeel je seksueel gedrag van kinderen en jongeren en hoe reageer je erop? Het is niet eenvoudig kinderen en jongeren wegwijs te maken in het relationele en seksuele verkeer. Veel pedagogische professionals worstelen hiermee, ook in het onderwijs. Het Vlaggensysteem kan uitkomst bieden.

"We krijgen uit het veld veel vragen over seksueel gedrag. Professionals hebben behoefte aan een zo neutraal mogelijk referentiekader", verklaart Lou Repetur, die als adviseur bij Movisie heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Vlaggensysteem. "Er is veel handelingsverlegenheid als het gaat om seksueel gedrag van kinderen en jongeren, ook in het onderwijs. Daarom zijn we gaan nadenken over een instrument voor het beoordelen en bespreekbaar maken van seksueel gedrag. Onze Vlaamse collega's van Sensoa bleken daar al mee bezig; wij zijn met hun traject meegelift."

© Bart Versteeg

Het Vlaggensysteem biedt zowel professionele opvoeders als ouders een normatief referentiekader. "Het geeft mensen een 'taal' om te verwoorden waarom iets wel of niet acceptabel is", legt Repetur uit. "Zodat ouders en professionele opvoeders hun reacties op seksueel gedrag kunnen baseren op wat goed is voor de ontwikkeling van hun kind en niet alleen handelen vanuit ongerustheid. En zodat professionele opvoeders eenduidig kunnen zijn in hun beoordeling ervan."

Beoordelingscriteria

Zes waarden vormen de beoordelingscriteria van het Vlaggensysteem. De eerste drie zijn afkomstig uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: toestemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. De volgende drie zijn onder meer ontwikkeld op basis van casuïstiek: ontwikkeling (wat past bij de leeftijd), context (wat past bij de situatie) en zelfrespect (wat past bij het kind). Vier kleuren vlaggen vormen de beoordelingsschaal tussen acceptabel en onacceptabel gedrag.

© Bart Versteeg

(On)acceptabel gedrag?

In hoeverre kun je objectief zijn over een cultureel zo beladen, levensbeschouwelijk onderwerp als seksualiteit? Repetur: "Wat 'normale' seksualiteit is, bepaalt ieder individu voor zichzelf. Maar wat acceptabel is en wat niet, dat is een maatschappelijke kwestie. Ook als het gaat om de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ik kom vaak op scholen na een incident en zie hoeveel schade paniekvoetbal op kan leveren. Laten we de ruimte voor onze kinderen om te leren van experimenteergedrag opnieuw afbakenen in onze samenleving."

Rijksoverheid Magazines