Leerlingenenquête Sociale Veiligheid

Meten, weten, delen

Hoe veilig voelen kinderen zich op uw school? Om te weten waar het beleid op sociale veiligheid voor uw school aangescherpt zou moeten worden, wilt u allereerst de veiligheidsbeleving van de leerlingen kunnen meten. Dat kan onder andere met de leerlingenenquête van Scholen op de kaart.

In overleg met de Onderwijsinspectie hebben de sectorraden het onderdeel 'leerlingtevredenheid' van deze enquête aangepast met vragen over de veiligheidsbeleving. Met de uitkomsten van de vernieuwde leerlingenenquête van Scholen op de kaart kunt u straks goed aan de slag om waar nodig uw schoolbeleid op sociale veiligheid aan te scherpen en te borgen. De uitkomsten van de leerlingenenquête kunt u vervolgens ook delen met ouders die voor een schoolkeuze staan en daarvoor www.scholenopdekaart.nl raadplegen.

Jaarlijkse monitoring hoe veilig leerlingen zich voelen op school maakt deel uit van de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor een veilige school, zegt Miriam Appelman (VO-raad). "Veel scholen houden al een leerlingenenquête, maar doen dat doorgaans om het jaar. De nieuwe wetgeving vraagt van scholen om voortaan jaarlijks de veiligheidsbeleving onder leerlingen te meten. Door elk jaar op een vast moment - tussen januari en maart – een enquête onder leerlingen af te nemen, krijg je goed zicht op de effecten van het beleid en activiteiten van afgelopen jaar en hoe het ervoor staat op school. Wanneer je vervolgens de uitkomsten over langere tijd vergelijkt, krijg je ook zicht op trends."

Vernieuwde leerling tevredenheidsonderzoek

De leerlingenenquêtes voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs binnen Scholen op de kaart meet welbevinden, veiligheidsbeleving en aantasting van de veiligheid via vragen die zijn afgestemd op de leeftijd van de leerlingen binnen beide schoolsoorten. Deze vragen zijn ook getest door leerlingenpanels. Miriam: "Er is heel goed doorgevraagd naar het beeld dat leerlingen hebben bij een bepaalde vraag. Hierdoor leveren de enquêtes een goed beeld op van de veiligheidsbeleving van kinderen in zowel het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs. De enquête is een compacte lijst die van leerlingen weinig tijd vraagt om in te vullen. De uitkomsten van de enquêtes vormen voor scholen een goede basis voor het gesprek met de Onderwijsinspectie over hoe veilig leerlingen zich voelen op school en het gevoerde beleid met betrekking tot sociale veiligheid."

Over www.scholenopdekaart.nl
Scholen op de kaart (voorheen Vensters voor verantwoording) is opgezet op initiatief van de beide raden. Miriam: "We wilden informatie over scholen voor ouders op één plek beschikbaar maken. Maar ook onderwijsprofessionals die benieuwd zijn naar informatie over de scholen in hun omgeving, kunnen er terecht. Naast de veiligheidsindicator geven de schoolprofielen inzicht in het oordeel van de Onderwijsinspectie, schoolresultaten, onderwijsbeleid, levensovertuiging, kernwaarden en andere relevante zaken."

De informatie is per school gerangschikt in een twintigtal onderwerpen ofwel indicatoren van onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering, waardering en evaluaties. De uitslagen van de leerlingenenquêtes zijn er terug te vinden bij de indicator Leerlingtevredenheid.

Rijksoverheid Magazines