Aanspreekpunt
anti-pestbeleid

Hoe belegt u deze taak?

Dit schooljaar moeten scholen volgens de nieuwe wetwijziging een vast aanspreekpunt hebben als het gaat om pesten. Het aanspreekpunt heeft twee belangrijke taken: ten eerste het coördineren van het anti-pestbeleid en ten tweede aanspreekpunt zijn voor leerlingen en ouders.

Om pestsituaties op school goed aan te pakken moeten verschillende samenhangende acties ondernomen worden, die vragen om duidelijke systematiek en structuur. Pesten speelt niet alleen tussen gepeste en pester. Leerkrachten, ouders, de klas en het schoolklimaat spelen in pestsituaties ook een rol. Door die rollen systematisch te analyseren kun je de aanpak van pesten op school voorzien van een goede gestructureerde aanpak.

“Zorg er ieder geval voor dat op de website staat wie het aanspreekpunt is.”

Klaas Hiemstra (Stichting School & Veiligheid)

Door één persoon op school verantwoordelijk te maken voor de coördinatie, kun je pesten op school effectief aanpakken. De coördinator houdt zo bij leerlingen en/of ouders de vinger aan de pols door na te gaan of pestsituaties zijn opgelost en ook op de langere termijn opgelost blijven. Pesten kan voor een heel groot deel minder worden door het verplichte aanspreekpunt een duidelijke en stevige plek op school te geven.

Sturen op afhandeling
Het aanspreekpunt is er niet om elke pestincident te voorkomen of aan te pakken. Iemand die aanspreekpunt is moet vooral sturen op de afhandeling van pestsituaties, houdt vinger aan de pols bij ouders en leerlingen en brengt structuur aan in de aanpak van het pestbeleid van de school. Het aanspreekpunt zorgt voor regelmatige terugkoppeling met beslissers en beleidsmakers van de school, zodat zaken rondom pesten opgemerkt en breed opgepakt worden.

Deze taak kan in beginsel bij allerlei functies worden ondergebracht, legt Klaas Hiemstra uit (directeur Stichting School & Veiligheid). "Dat kan bij een schoolleider, een vertrouwenspersoon, een veiligheidscoördinator, een directielid of een speciaal hiervoor benoemde medewerker. Daarin laat de wet de school vrij."

Taakafbakening

Om te zorgen dat ouders zich niet van het kastje naar de muur gestuurd voelen en het voor iedereen op school duidelijk is wie wat doet bij pestsituaties, is taakafbakening een punt van aandacht, volgens Klaas Hiemstra. "Dus bij wie je de taak ook belegt, zorg dat de afbakening van deelverantwoordelijkheden duidelijk is. Wie pakt een vraag of signaal als eerste op, wie voert welk deelaspect uit, hoe wordt een klacht afgehandeld, wie signaleert trends en doet beleidsvoorstellen: allemaal zaken waarover je van tevoren goed moet nadenken en die je goed moet beschrijven."

Om te zorgen dat niemand hierin het wiel hoeft uit te vinden, is binnenkort het informatieblad Aanspreekpunt anti-pestbeleid; hoe belegt u deze taak? beschikbaar op de website van Stichting School & Veiligheid. U leest er meer over in de nieuwsbrief, waarvoor u zich kunt aanmelden.

Bereikbaarheid

Klaas noemt alvast een tweede aspect dat van belang is bij het beleggen en invullen van deze taak. "Zorg ervoor dat de functie zo wordt ingevuld dat de coördinator zichtbaar en bereikbaar is voor ouders, leerlingen en collega's met vragen of problemen rond pesten. Om te zorgen dat ouders en leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen, kan het aanspreekpunt aan het begin van het schooljaar langs de klassen gaan. Zorg er ieder geval voor dat op de website staat wie het aanspreekpunt is in geval van pesten en dat het ook in de schoolgids goed vindbaar is."

Rijksoverheid Magazines